Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz dokonuje w szczególności następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne, w tym m. in.:
  • umowy sprzedaży,
  • umowy darowizny,
  • umowy przedwstępne,
  • umowy zamiany,
  • umowy zniesienia współwłasności,
  • umowy dożywocia,
  • umowy o dział spadku,
  • umowy majątkowe małżeńskie,
  • umowy o podział majątku wspólnego,
  • umowy deweloperskie,
  • umowy spółki,
  • umowy warunkowe,
  • umowy przeniesienia,
  • pełnomocnictwa,
  • testamenty,
  • oświadczenia o odrzuceniu spadku,
  • umowy o zrzeczenie się dziedziczenia,
  • ustanowienia hipoteki,
  • ustanowienia służebności,
  • poddania się rygorowi egzekucji,
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
 3. sporządza poświadczenia
 4. doręcza oświadczenia
 5. spisuje protokoły
 6. sporządza protesty weksli i czeków
 7. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
 8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 9. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Przed dokonaniem każdej czynności najlepiej zasięgnąć w Kancelarii bezpłatnej informacji w celu indywidualnego ustalenia kosztów czynności, wymaganych dokumentów oraz jej terminu.

Notariusz Zielona Góra Kancelaria Notarialna - Michał Tomczak -NOTARIUSZ